Deccal Nedir ? Kime Denir?deccal nedir

Deccal Nedir

Deccal, İlâhî dinlerde kıyamet alâmetlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağan üstü güçlere sahip kişi.

 • Deccal Ne Demek?

Deccal sözlükte; “çok yalan söyleyen, göz boyayan, sahtekâr” anlamına gelir.

 • Deccal Kimdir?

Deccal eski kaynaklarda; “âhir zamanda ortaya çıkıp göstereceği hârikulâde olaylar sayesinde bazı insanları dalâlete sürükleyeceğine inanılan kişi” diye tarif edilir.

 • Deccalin Şekli

Deccâl kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemektedir. Hz. Peygamber’e nisbet edilen rivayetlerde; “muhatabını aldatmak gayesiyle güzel sözler söyleyen kişi; bir kaşı ve gözü bulunmayan kötü kimse” anlamındaki mesîh kelimesiyle birlikte “el-mesîhu’d-deccâl” ve “mesîhu’d-dalâle” şeklinde kullanılmıştır.

DECCAL GELMEDEN KIYAMET KOPMAYACAK

Kur’ân-ı Kerim’de Deccal’den bahsedilmez. Ancak sahih hadis kitaplarında Deccal ile ilgili pek çok rivayet vardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz on alâmet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bunlar;

 • Doğuda, Batıda ve Arap yarımadasında birer yerin batması.
 • Duman.
 • Deccâl.
 • Dâbbetü’l-arz.
 • Yecûc ve Mecuc.
 • Güneşin battığı yerden doğması.
 • Aden toprağının sonundan (Yemen’den) bir ateş çıkarak insanları haşrolacakları yere sürmesi.” (Müslim, Fiten, 39, 40, 128, 129; Ebû Dâvûd, Melâhim, 12; Tirmizî, Fiten, 21; İbn Mâce, Fiten, 25, 28)

Deccal’in çıkması haktır. Deccal, belli bir şahıs olup, Cenâb-ı Allah onunla, kullarını imtihan edecektir.

DECCALİN ÖZELLİKLERİ

Hadis-i şeriflerde Deccal’in vasıfları sıralanırken, onun, her haliyle bir insan olduğu belirtiliyor. Ancak gözlerinin birinin kör olduğu bildiriliyor. Nitekim bir hadislerinde Peygamber Peygamber:

“Hiç bir peygamber yoktur ki ümmetini tek gözlü yalancı (Deccal)’den uyarmış olmasın. Dikkat edin ki onun bir gözü kördür. Rabbiniz ise tek gözlü değildir. Körün (Deccal’in) iki gözünün arasında KFR (kâfir) yazılmış olacaktır.” buyurdular. (Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 101; Tirmizî, Fiten, 56)

Hz. Peygamber bu hadisleriyle Deccal’in bazı vasıflarını haber veriyor. Buna göre Deccal, bir gözü kör olan bir insandır. Hz. Peygamber de ümmetini Deccal’e karşı uyarmıştır. Zira Deccal, bazı harikalar gösterecek ve tanrı olduğunu iddia edecektir. İmansızlarla, bazı zayıf imanlılar, ona kanacaktır. İmanı kuvvetli olanlar ise kanmayacaklardır.

Dünya, imtihan yeridir. İnsanlar bu dünyada imtihana tabi tutulmaktadırlar. Deccal da bir imtihan vesilesidir. Allah’ın kendisine verdiği güçle birtakım hârikalar gösterecektir. Deccal’in göstereceği hârikalara “istidrâc” denir. İstidrâc, “inançsız ve şerîr kimselerin arzularına uygun olarak gösterdikleri hârikalara” denir.

DECCAL NELER YAPACAK?

İlâhlık iddia eden Deccal, istidrâc türünden hârikalar gösterecek ve neticede bazı zayıf inançlılar buna aldanacak, imanı kuvvetli olanlar ise kanmayacaklardır. Zira insanlar çok iyi bilirler ki, ilah doğmaz, yemez, içmez, acıkmaz, susamaz, dünyada insanlar tarafından görülmez. Halbuki Deccal ise bir insandır, üstelik eksik yani kör bir insan ve hatta kendi gözünü iyileştirmekten aciz bir yaratıktır. İşte insanlar, akıllarıyla bunları bilebilecekleri için Deccal ve benzerlerinin istidrâc göstermeleri mümkinattandır. Müseylemetü’l-kezzâb gibi peygamberlik iddia edenler ise “ihânet” türünden hârikalar gösterebilirler. Yani isteklerinin zıddı gerçekleşerek rezil olurlar. İstedikleri yönde harika gösterseler; yalancı peygamberle gerçeğini halk ayırt edemez. Ve bu, halkın sapmasına sebep olacağından caiz değildir. İnsandan peygamber olur ama ilah olamaz. Peygamber Efendimiz:

“Dikkat edin Deccal’in sağ gözü kördür. Rabbiniz ise tek gözlü değildir.” diye ümmetini bu konuda uyararak Deccal’in harikalarına aldanmalarını önlemiştir. Hadislerde Deccal’in iki gözü arasında KFR (kâfir) yazılacağı ve bunun herkes tarafından okunacağı bildirilmiştir. (Müslim, Fiten,102, 103,105). Deccal, müminler için çok büyük bir fitne olduğundan, bütün peygamberler ümmetlerini Deccal’e karşı uyarmışlardır. (Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 101)

DECCAL MEDİNE’YE GİREMEYECEK

Yine hadislerde bildirildiğine göre Deccal, Medine’ye giremeyecektir. Zira, Deccal çıktığı zaman Medine’nin yedi kapısı olacaktır ve her kapıda iki melek bekçilik yaparak Deccal’i Medine’ye sokmayacaktır. (Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 112)

Deccal, Medine’nin dışındaki bazı işlenmedik tarlalara kadar gelecek, o günün en hayırlı insanı çıkıp Deccal’e:

“Şehadet ederim ki sen, bize Resûlullah’ın sözünü ettiği Deccal’sin” diyecektir. Deccal de yanındakilere:

“Ne dersiniz, bu adamı öldürsem, sonra diriltsem şüphe eder misiniz?” diye soracak, oradakiler de:

“hayır” diyecekler. Bunun üzerine Deccal onu öldürecek, sonra diriltecek. Dirilttiği adam o anda:

“Vallâhi senin hakkında hiçbir zaman şimdikinden daha basiretli etli olmamışımdır.” şeklinde cevap verecektir. Deccal onu tekrar öldürmek isteyecek ama buna gücü yetmeyecektir. Bu şahsın Hızır (a.s.) olduğu söylenir. (Buhârî, Fiten, 27; Müslim, Fiten, 112) Yine Hz. Peygamber, Deccal’in aldatmacasına karşı da ümmetini şöyle uyarmıştır:

“Ben, Deccal’in beraberinde olan şeyleri pekala biliyorum: Onun beraberinde sudan bir nehir ve ateşten bir nehir olacaktır. Ama ateş gördüğünüz şey sudur. Su gördüğünüz şey ise ateştir. İmdi sizden kim buna erişir de su içmek isterse, ateş gördüğünden içsin. Çünkü onu su bulacaktır.” (Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 105-109) Demek ki Deccal, Allah’ın, insanları imtihan için kıyâmetten önce göndereceği bir sihirbazdır. Cennet’i Cehennem gibi; Cehennem’i Cennet gibi göstermeye çalışarak fitne ve fesada sebep olacaktır.

DECCAL’E KARŞI OKUNACAK DUA

Kehf sûresinin ilk ve son âyetlerini (Deccal’e karşı) okuyan mümin onun fitnesinden korunmuş olur. (Müslim, Fiten, 110)

 • Deccal’den Korunma Duası

“Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah’a mahsustur.” (Kehf Sûresi, 1)

“Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (Ne var ki) bana, ‘Sizin İlahınız ancak bir tek ilâhtır’ diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.” (Kehf Sûresi, 110)

DECCAL YERYÜZÜNDE KAÇ GÜN KALACAK?

Deccal, yeryüzünde kırk gün kalacaktır. Sıkıntıdan dolayı kırk günün birinci günü bir yıl gibi, ikinci günü bir ay gibi, üçüncü günü bir hafta gibi, diğer günleri normal günler gibi gelecektir. (Müslim, Fiten, 110) Deccal’in göstereceği harikalar; rüzgâr estirmek, yağmur yağdırmak, bitki bitirmek vb. birtakım harikalardır.

DECCAL YAŞIYOR MU?

Hıristiyanların ileri gelenlerinden biri iken, Şam’dan bir heyetle Medine’ye gelip Müslüman olan Temîm ed-Dârî (r.a.), yolculuk sırasında arkadaşlarıyla birlikte ıssız bir adaya uğradı. Adının “cessâse” olduğunu söyleyen bir hayvanın delâletiyle Deccal ile görüştüler. Elleri ve ayakları zincirle bağlı bulunan Deccal zamanı gelince ortaya çıkacağını kendilerine söyledi. Temîm ed-Dârî (r.a.) Hz. Peygamber Efendimiz’e anlatınca, O da Deccal hakkında duyduklarının daha önce ashaba söyledikleriyle benzerlik göstermiş olmasından dolayı memnuniyetini ifade etmiştir. (Müslim, Fiten, 119-121; Ebû Dâvûd, Melâhim, 15)

“Dikkat edin, o (deccal) Şam denizindedir veya Yemen denizindedir. Hayır! O şark tarafındadır!” (Müslim, Fiten, 119, 121)


Sohbet
Makale Yazarı :
heart 364 Kez Okundu
Yazı kategorisi : Dini Bilgiler
yorum yorum yok


Deccal Nedir ? Kime Denir? İle Benzer Sohbet YazılarıDeccal Nedir ? Kime Denir? yazına yapılan yorumlarBu yazı yorumlara kapatılmıştır.